Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 26 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 26 Previous Page
Page Background

דחסנים/תחנות מעבר

בקבוצת אלון מחלקת ההנדסה שוקדת על פיתוחים וחידושים בנושא הדחסנים ומתאימה את מוצריה

לדרישות הרשויות בארץ ובהתאם לחוקי המיחזור והפרדת האשפה.

חברתנו נותנת פתרונות ייחודיים לכל פרויקט אשר מחייב פתרונות הנדסיים לא סטנדרטים

והמותאמים לנתוני הפרויקט הנבנה תוך התאמה לדרישות הרשויות כגון, דחסנים עולים ויורדים על

במות הרמה למרתפים, דחסנים מותאמים לשוטים חכמים (הפרדת אשפה ל-2 זרמים, רטובה ויבשה)

דחסנים המותאמות למערכות פנאומטיות, לתחנות מעבר אוטומטיות ללא מגע ידי אדם וכו.

סוגי דחסנים:

להפרדת אשפה במקור מיועד לבנינים רבי קומות עם שוט חכם ואו לשני שוטים.

דחסן נתיק דו תאי

ניתן להזמין בנפחים 21, 41, 91 ממ”ק .

(ניתן להתאים לאשפה רטובה,יבשה וקרטון).

דחסן נתיק חד תאי

ניתן להזמין בנפחים מ-93-8 ממ”ק.

להפרדת אשפה במקור.

דחסן משולב (אינטגרלי) דו תאי

ניתן להזמין בנפחים מ-91-21 ממ”ק.

(ניתן להתאים לאשפה רטובה,יבשה וקרטון).

דחסן משולב (אינטגרלי) חד תאי

ניתן להזמין בנפחים מ-42-8 ממ”ק.

המתחבר לפחי אשפה 0011 ייעודיים. מותאם למבנים בהם אין אפשרות להעמיד

דחסן מקטין אשפה

דחסן מתחת לשוט אשפה.

מיועד לאשפה אורגנית. מיועד לחנויות ורשתות שווק.

דחסן מיני

תחנות מעבר:

הקמת תחנות מעבר למיון ומיחזור של אשפה כולל דחסנים בעלי קיבולת גדולה ועוצמת דחיסה

חזקה במיוחד.

תוספות ומכלולים:

מהפכי מכלי אשפה צידיים 0011-021 ליטר. בשתי שיטות: מסרק וזרועות.

גיליוטינה- דלת הפרדה הידראולית לסגירת הקסטה בזמן השינוע, ללא מגע יד אדם.

הגבהת משפך והתאמה לשוט, מסוע וכו’.

התאמה למפריד אשפה והתאמה לשוט חכם (ביסורטר - טריסורטר).

וו הרמה נוסף הכולל חיזוק דלת אחורית וגלגלים.